MEDEDELINGENBLADEN, RECTIFICATIES EN AANVULLINGEN

Zie HIER voor de laatste Mededelingenbladen (PDF)


STATUTEN

De statuten, geldig vanaf 29 mei 2009, zijn HIER in te zien.
Zie ook: Mededelingenblad januari 2009.


COLLECTIES

Onze collecties van foto’s, documentatie, oude krantenknipsels, notariële akten en bidprentjes enz. worden regelmatig aangevuld door schenkingen. Mocht u iets in de kast hebben liggen dat past bij deze collecties, dan stellen wij het erg op prijs als u contact opneemt met een van onze leden, of zelf eens langs komt op maandag in het Oude Raadhuis tussen 9.00 en 16.00 uur.

Bijna alle oude nummers van het tijdschrift 'HEEM Son en Breugel', vanaf 1986, zijn nog verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis, dat iedere maandag (behalve in de vakantieperiode) open is voor bezoekers van 9.00 tot 16.00 uur. Zie HIER voor een inhoudsopgave.

Het boek ‘SON EN BREUGEL, van oudsher een kruispunt van wegen’ is te koop bij Optiek Cooijmans, Dommelstraat 11, en bij boekhandel De Traverse, Nieuwstraat 38, in Son.
Ook het fotoboek ‘SON EN BREUGEL, vergane glorie’ is verkrijgbaar bij de heemkundekring in het Oude Raadhuis.


JUBILEUMBOEK

Het boek ‘SON en BREUGEL 1960-1970. Tien woelige jaren beschreven en verbeeld’ is nu verkrijgbaar.
Voor meer informatie klik HIER.

Zie de wervingsfolder.


JUBILEUMAVOND

Klik HIER voor een slideshow van de jubileumavond op zaterdag 18 oktober 2014.


BOEK OVER HET WILHELMINAKANAAL

Het boek handelt over het deel van het kanaal vanaf de Zuid-Willemsvaart tot voorbij Son en Breugel en telt 250 bladzijden en maar liefst 280 afbeeldingen.
Het boek kost € 19,50.
Voor meer informatie: Paul van de Wiel, secretaris van de Werkgroep Boek Wilhelminakanaal.
Tel. 0499-421320 e-mail: palmvandewiel@onsbrabantnet.nl


VERSCHIJNINGSDATA VAN 'HEEM SON EN BREUGEL' EN HET MEDEDELINGENBLAD IN 2018

07 februari: ---------------------------------------Mededelingenblad nr. 1
06 maart: --------'HEEM Son en Breugel' nr. 1 + Mededelingenblad nr. 2
08 april: --------------------------------------------Mededelingenblad nr. 3
11 juli: ------------'HEEM Son en Breugel' nr. 2 + Mededelingenblad nr. 4
05 september: ---'HEEM Son en Breugel' nr. 3 + Mededelingenblad nr. 5
09 oktober: -----------------------------------------Mededelingenblad nr. 6
28 november: ---------------------------------------Mededelingenblad nr. 7
12 december: ----'HEEM Son en Breugel'
nr. 4

Bovengenoemde data zijn informatief, wijzigingen zijn nog mogelijk.


LEZINGEN en ACTIVITEITEN IN 2018

- Woensdag 21 februari (aansluitend aan het Huishoudelijk gedeelte van de Algemene Ledenvergadering):
'De St.-Petrus' Bandenkerk en gebruiksvoorwerpen'door pastor Bakermans en Truus van de Broek-van Bussel

- Dinsdag 20 maart: Lezing ‘Torens in Peelland’ door dhr. Jan Timmers

- Zondag 22 april: Wandeling met IVN

- Zondag 6 mei: Torendag

- Donderdag 10 mei: Fietstocht

- Zondag 19 augustus: Zomerexcursie naar Gemert. Meer informatie volgt z.s.m.

- Woensdag 19 september: Lezing over de geboorteplaats van Pieter Bruegel de Oude door dhr. Paul Capals

- Dinsdag 23 oktober: Lezing 'De beeldenstorm en Alva's Raad van Beroerten' door dhr. Sander Wassing

- Woensdag 12 december: Lezing 'De ongeletterde boer' door dhr. Henk Roosenboom


UITNODIGINGEN VOOR LEZINGEN EN EXCURSIES

 

UITNODIGING VOOR DE LEZING OP 12 DECEMBER
om 20.00 uur in de zaal van ‘De Zwaan’, Markt 9 te Son en Breugel

De ongeletterde boer – over het volksonderwijs in de 17e en 18e eeuw
In de bestaande literatuur over het onderwijs op het platteland van oostelijk Noord-Brabant in de 17de en 18de eeuw komen de schoolmeesters van die tijd er in het algemeen niet zo best van af. Zij zouden volgens velen onbekwaam zijn en slecht onderwijs geven, regelmatig dronken voor de klas staan en bovendien, omdat zij protestant waren, door de dorpsgemeenschap worden gemeden.

Inderdaad wijzen objectieve onderzoeken uit dat in de eerste helft van de 19de eeuw de Brabantse boerenbevolking het hoogste aantal analfabeten telde van heel Nederland: ca. 50% van de mannen en ca. 65% van de vrouwen konden toen hun naam niet schrijven.
Dit percentage zal in de 17de en 18de eeuw niet veel beter zijn geweest.
De vraag is echter of deze achterstand in ontwikkelingspeil van de Brabantse bevolking te wijten is geweest aan het slechte onderwijs en de onbekwame schoolmeesters of aan mogelijke andere factoren.

Tijdens de lezing zal Henk Roosenboom deze vraag te beantwoorden door allereerst na te gaan of het gangbare beeld over de schoolmeester wel klopt met de historische werkelijkheid. Waren de toenmalige schoolmeesters wel zo onbekwaam en hoe waren de resultaten van hun inspanningen? Waren die trouwens wel zo slecht?
Hierbij zal aan de orde komen wat de schoolmeester in die tijd deed in de klas, hoe het onderwijssysteem in elkaar zat en wat de kinderen eigenlijk leerden of geacht werden te leren en hoe de leerstof werd bijgebracht.
Ook wordt aandacht besteed aan de vraag wat de mensen in die tijd zelf verwachtten van het onderwijs en hoe de onderwijsgevenden daar aan tegemoet kwamen.
Daarbij worden enkele verrassende conclusies getrokken die een nieuw licht werpen op de veronderstelde “achterlijkheid” van de Brabander en die bovendien van belang kunnen zijn voor het beoordelen van de situatie in het onderwijs van vandaag.
De lezing wordt geïllustreerd met een groot aantal dia’s, die samen een goed beeld geven van het onderwijs, de manier waarop en de omstandigheden waaronder lesgegeven werd.

Henk Roosenboom is historicus en was tot 1 juni 2005 werkzaam als archivaris in ’s-Hertogenbosch, Helmond en Eindhoven. In 1997 promoveerde hij aan de Universiteit van Nijmegen op het proefschrift ‘De dorpsschool in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 1648-1795’. Daarnaast publiceerde hij een groot aantal artikelen over dit onderwerp. Ook publiceerde hij recent het boek Ontvoerd of gevlucht? Religieuze spanningen en de zaak Sophia Alberts 1700-1710, over het Helmondse protestantse meisje Sophia Alberts, dat ontvoerd zou zijn door de katholieken.

De Heemkundekring Son en Breugel nodigt belangstellenden graag uit om op 12 december aanstaande, om 20.00 uur in de zaal van De Zwaan, bij deze lezing aanwezig te zijn.

 

Voor leden van de Heemkundekring is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage van 2 euro gevraagd.


VERSLAGEN VAN LEZINGEN EN EXCURSIES

 

VERSLAG VAN DE EXCURSIE NAAR HET 'HUIS VAN BRABANT' OP 26 OKTOBER

Op vrijdagmiddag 26 oktober bezochten we, op uitnodiging van de Statenfractie van het CDA, met 14 leden van onze heemkundekring het Provinciehuis in ’s-Hertogenbosch.
Het was behoorlijk druk omdat net op die dag de eerste themabijeenkomst over het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven plaatsvond.

Na ontvangst met koffie of thee en een gevulde koek kregen we een presentatie van Huseyin Bahar die sinds september 2016 voor het CDA lid is van Provinciale Staten.
In een half uur kregen we een aardig zicht op de organisatie van de Provinciale Staten, wie de huidige leden daarvan zijn en hoe de taakverdeling is.
De presentatie is opgevraagd en zal voor belangstellenden beschikbaar worden gemaakt.

Vervolgens werden we rondgeleid door het Provinciehuis, dat in 1971 door koningin Juliana werd geopend en gingen we langs de vele kunstobjecten, waarbij de nadruk ligt op textiele kunst,  die daar zijn tentoongesteld.

We gingen letterlijk van de kelder, oorspronkelijk ingericht als atoomschuilkelder waar 100 Brabanders het besturen van de provincie en het beschermen van de bevolking tijdens een mogelijk nucleair conflict konden coördineren, naar de top op de 22 etage vanwaar we een, helaas door de weersomstandigheden beperkt, zicht op de Provincie hadden.

Natuurlijk ontbrak een bezoek aan de Statenzaal niet. Deze vergaderruimte is vanuit de grote publiekshal van het gebouw via een brede trap bereikbaar en je gaat er binnen door de beroemde en in brons uitgevoerde 'dikke deur' van de beeldhouwer Toon Slegers.
Aan de buitenzijde van het gebouw is de Statenzaal herkenbaar door een vleugelvormig dak en lijkt zich haast zwevend vanuit de onderbouw te presenteren.

Thom van Dommelen


 

VERSLAG VAN DE LEZING OP 23 OKTOBER: "DE BEELDENSTORM EN ALVA'S RAAD VAN BEROERTEN"

Dinsdagavond 23 oktober jl. werden we door historicus Sander Wassing meegenomen naar de tijd rondom de beeldenstorm.

Sander vertelde ons aan de hand van een serie dia’s wat daar aan vooraf ging, welke ontwikkelingen en tegenstellingen uiteindelijk hebben geleid tot de beeldenstorm en wat in de jaren daarna gebeurde.
De beeldenstorm was een vernieling op grote schaal van heiligenbeelden en andere objecten van katholieke religieuze plaatsen door protestanten in de Lage Landen die plaatsvond tussen 10 augustus en oktober 1566.
In die periode werden vele kerken geschonden en het interieur ervan vernield.

Om personen die daaraan hadden deelgenomen of daarmee sympathiseerden te berechten stelde de hertog van Alva in 1567 in de Nederlanden een bijzonder gerechtshof in: de Raad van Beroerten (Conseil des Troubles).
Dit gerechtshof kwam al snel bekend te staan als de Bloedraad, omdat er een groot aantal doodvonnissen werd uitgesproken. De hertog van Alva, door Filips II aangesteld als landvoogd, probeerde met de raad zo snel mogelijk orde op zaken te stellen in de opstandige gewesten.
Vanwege zijn harde optreden kwam hij bekend te staan als de ijzeren hertog.
Alva’s Raad van Beroerten veroordeelde tussen de 6.000 en 8.000 protestanten waarvan ongeveer 1.100 de doodstraf kregen opgelegd, andere veroordeelden werden verbannen met verbeurdverklaring van alle bezittingen.

De verscherpte tegenstellingen, die mede een gevolg waren van de beeldenstorm, leidden indirect tot het uitbreken van de Tachtigjarige Oorlog en het ontstaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Het was een door ongeveer 50 belangstellenden bezochte erg interessante lezing met passie en zonder ‘spiekbriefje’ gebracht. De inleider mocht dan ook een welverdiend applaus in ontvangst nemen.

Thom van Dommelen


 

VERSLAG VAN DE LEZING OP 19 SEPTEMBER: "DE GEBOORTEPLAATS VAN PIETER BRUEGEL DE OUDE"

Alhoewel nooit vastgesteld of bewezen gaan wij er toch van uit dat Pieter Brueghel rond 1525 in ons ‘eigen’ Breugel is geboren waarbij we wel openstaan voor andere opties wat onder andere blijkt uit het vriendschappelijk bezoek vanuit Breugel aan Grote Brogel toen daar in 1969 een groot Brueghel-festijn werd georganiseerd.

In die tijd schreef Paul Capals al uitgebreid over vraag wat de geboorteplaats van Pieter Brueghel zou kunnen zijn in het tijdschrift van de Culturele Kring uit Peer.
Toen we recent hoorden over mogelijk nieuwe bronnen die antwoord zouden kunnen geven op die vraag was het contact snel gelegd en vonden we Paul, Brueghelkenner en o.a. grote roerganger achter de Brueghelkring, de Brueghelfoundation en het Brueghelmuseum in Peer, samen met historicus Jo Corstjens en docent geschiedenis Jos Henckens om hun bevindingen met ons te delen.

Deze presentatie werd voor een 40-tal geïnteresseerden gegeven op 19 september jl. in de zaal van De Zwaan en begon, voor het goede begrip, met een situering van Pieter Brueghel in zijn tijd met aandacht voor de bestuurlijke organisatie en de cultuurhistorische tradities van dat moment.

Vervolgens wordt met een kritische analyse van bronnenmateriaal uit de 16de en 17de eeuw vastgesteld dat Karel van Mander in 1604 schreef dat Pieter Brugehel in een onbekend dorp, niet ver van Breda, Brueghel geheten is geboren.
Guicciardini en Vasari noemen Breda als geboorteplaats maar Lampsonius verduidelijkt in 1572 dat hier bedoeld wordt “in de buurt van”.

Als dan vervolgens kan worden vastgesteld dat de Belgische plaats Bree zowel in het Latijn en Italiaans destijds Breda werd genoemd en Brogel in zowel de literatuur als op oud kaartmateriaal wordt aangeduid met “Bruegel” is het punt van discussie duidelijk.

Mede verwijzend naar de opmerking van Van Mander dat de geboorteplek niet ver van Breda ligt en dat de term ‘niet ver’ meer van toepassing is op de afstand van Bree tot grote Brogel dan op de afstand tussen Breda en Son en Breugel menen de inleiders dat er sterke aanwijzingen zijn dat de geboorteplaats van Pieter Brueghel de Oude wel eens Grote Brogel kan zijn.

LINKS IS HET NOORDEN

 

De nieuwgevonden aanwijzingen maken die vraag misschien gerechtvaardigd maar ook moeten we concluderen dat van een hard bewijs zeker nog geen sprake is en dat geven de inleiders zelf ook aan.
Verschillende vragenstellers uit de zaal uitten dan ook hun twijfel.

In ieder geval een boeiende avond met een mooie presentatie voorzien van veel beeldmateriaal waar de aanwezigen met plezier naar hebben geluisterd en gekeken.
Als geschenk voor onze kring en ter onderstreping van de vriendschapsbanden ontvingen we een originele drinkbeker zoals die op het Brueghelfestijn in Peer in 1969 werd gebruikt.

Thom van Dommelen


 

VERSLAG VAN DE ZOMEREXCURSIE NAAR GEMERT

Voor de zomerexcursie van de Heemkundekring op zondag 19 augustus hoefden we niet ver te rijden. De keuze was dit jaar gevallen op Gemert vanwege de interessante monumenten die dit dorp rijk is. We troffen het met het weer: het was een zonovergoten dag.

Alvorens aan de excursie te beginnen kwamen we in Café Dientje bij elkaar voor een kopje koffie met taart. Vervolgens nam onze gids Simon van Wetten ons mee naar de voormalige Latijnse School, een prachtig gebouw uit 1891 waar tegenwoordig de heemkundekring van Gemert haar domicilie heeft.

Hier praatte Simon ons bij over de geschiedenis van Gemert, die teruggaat tot de Middeleeuwen waarin Gemert aanvankelijk een zelfstandige heerlijkheid was, maar later werd opgenomen in de Duitse Orde. Na dit zeer interessante verhaal verlieten wij de Latijnse School om in de richting van de kerk van Sint-Jans Onthoofding te wandelen. Deze kerk dateert oorspronkelijk uit de 15e eeuw, maar werd later ingrijpend verbouwd tot de neogotisch kerk die hij nu is.

Op weg naar het kasteel konden we al genieten van het uitzicht op dit historisch gebouwencomplex vanaf het Ridderplein, waar vandaag toevallig een kunstmarkt werd gehouden. Toen we eenmaal de monumentale voorburcht gepasseerd waren konden we volop genieten van het uitzicht op het kasteel zelf en van de kasteeltuin met zijn eeuwenoude bomen.

Simon, onze gids, vertelde ons over de bouwhistorie en wees ons op de verschillende stijlen van de tot het complex behorende gebouwen. Na onze rondgang om het kasteel heen togen we weer naar café Dientje om met elkaar na te praten onder het genot van een drankje.

Samengevat kunnen we terugkijken op een geslaagde zomerexcursie!

Martin van Rooij


 

VERSLAG VAN DE WINTEREXCURSIE NAAR EINDHOVEN

Op zondagmiddag 14 januari waren we met 17 leden en introducees in Eindhoven.
Rond kwart voor 2 was iedereen aanwezig in het Erfgoedhuis op het voormalige NRE terrein waar we werden ontvangen met koffie en cake.
Mevrouw Tonnie van de Rijdt, voorzitter van de AWN (vereniging voor vrijwilligers in de archeologie), Heette ons welkom met een korte uiteenzetting over wat er allemaal in het Erfgoedhuis te vinden is en inderdaad een bezoekje is zeker de moeite waard.
Vervolgens heeft onze gids, Wim van Hoof, aan de hand van overzichtsfoto’s globaal geschetst hoe Eindhoven er vroeger heeft uitgezien waarna we met onze wandeling zijn gestart.

Vanaf het voormalige klooster Mariënhage en de Paterskerk, nu eigendom van DELA, volgden we de Dommel langs de plek waar vroeger spoelhuisjes stonden richting Villapark waar we even stilstonden bij villa ‘De Laak’, gebouwd als woonhuis voor Anton Philips en villa Elsheim, het huidige Dommelhoef. 
Dan langs de overgebleven voorgevel van N.V. Linnenfabriek Briel en Verster door de Dommelstraat richting het recent gerenoveerde station van Eindhoven in 1956 gebouwd en destijds uniek qua opzet. Wim ontkracht de bewering dat de vorm van het gebouw is ingegeven door een Philips radio, een gelijkende radio kwam pas 7 jaar na het ontwerp van het station op de markt.
We lopen vervolgens door de kenmierkende ingang de ondergrondse fietsenstalling in waar o.a. de resten van de 700 jaar oude Woenselse Poort te zien zijn.
We lopen over de Demer waarvan de bebouwing in 1942 tijdens het Sinterklaasbombardement volledig werd vernield op het 18-september en waar enkele ‘stolpersteine’ herinneren aan tijdens de oorlog afgevoerde Joden.
Dwars door het winkelpand van ‘The Sting’ lopen we naar de Nieuwe Emmasingel en dan door de Vrijstraat langs het voormalige post- en telegraafkantoor naar de Kleine Berg.
Langs het Fensterrein met het beeldje van ‘Ons Moeder’ gaan we door de Bergstraat richting Paradijslaan waar we onder het genot van een drankje pauzeren in de oude marechausseekazerne die later ook deels diende als loods voor de gemeentereiniging en die is omgetoverd tot een sfeervol café/restaurant.

Het enthousiasme van onze gids had ervoor gezorgd dat we later dan gepland ons pauzeadres bereikten waardoor verschillende deelnemers daarna moesten afhaken omdat de parkeermeter afliep. Wim begon dus met een uitgedunde groep aan het laatste deel van de wandeling.

We bezochten de Catharinakerk met o.a. de erfgoedtentoonstelling en gingen over het Catharinaplein naar de ‘Down Town Gourmet Market’ een drukbezochte foodhall aan de Smalle Haven die zeker de moeite van een bezoek waard is.
Het Stratumseind en een kort bezoekje aan de oude rechtbank brengen ons daarna naar de opgraving van het Stenen Huis bij het Van Abbe-museum en van daar weer terug bij ons startpunt.
Het begon inmiddels al aardig donker te worden toen we, na het bedanken van Wim, weer richting Son en Breugel vertrokken.

Plaatjes zeggen vaak meer dan woorden en de volgende foto-impressie (foto’s van Alex Kok en Thom van Dommelen) van onze excursiemiddag bevestigd dat we ook nu weer kunnen spreken van een geslaagd uitstapje.