HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE
HEEMKUNDEKRING "SON EN BREUGEL", SEPTEMBER 1983
 Stat. Art.16

Artikel 1. Lidmaatschap

 

1.1. Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging wordt men geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen, vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

 

1.2. Alle leden boven 20 jaar zijn verkiesbaar voor bestuursfuncties.

 

1.3. Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

 

1.4. Royement van het lidmaatschap kan geschieden wegens wanbetaling en op grond van handelingen in strijd met het belang van de vereniging. Wanbetaling ontstaat indien een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, zijn contributie over het lopende kalenderjaar op de eerste juli niet of niet ten volle heeft voldaan. Reeds vóór het royement verschuldigde gelden zijn terstond invorderbaar.

 

1.5. Met toestemming van het bestuur kunnen leden anderen introduceren,echter onder de voorwaarden,die door het bestuur worden gesteld.

 

Artikel 2. Geldmiddelen

 

2.1. Ingeval van toetreding als lid na de eerste augustus van een kalenderjaar wordt de jaarcontributie tot de helft verminderd.

 

2.2. In het eerste kwartaal van het lopende jaar moeten de verschuldigde gelden worden voldaan; nieuw toegetreden leden dienen hun contributie te betalen uiterlijk binnen de maand volgende op die,waarin hun toetreding plaats vond.

 

Betaling kan geschieden bij voorkeur door storting of overschrijving op een van de rekeningen van de vereniging.

 

 

Stat. Art.17-19-20

Artikel 3. Bestuur

 

3.1. De bevoegdheden en verplichtingen van ieder der leden van het bestuur met inachtneming van de bepalingen van de statuten en van dit reglement door het bestuur vastgelegd.


3.2. Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplich­tingen opleggen, het bedrag van € 100,-* te boven gaande, worden door geen der bestuursleden verricht dan na daartoe door het bestuur verleende toestemming.


3.3. Handelingen, welke aan de vereniging geldelijke verplichtingen opleggen, het bedrag van € 1000,-* te boven gaande, worden door het bestuur niet verricht dan na daartoe door de algemene vergadering met meerderheid van stemmen verleende toestemming.


* Wijziging dd. 6-2-2007
 

 

Stat. Art.25

Artikel 4. Kandidaatstelling bestuur

 

4.1. De kandidaatstelling door het bestuur geschiedt in de oproep voor de algemene vergadering waarin de verkiezing zal plaats vinden, onder overlegging aan het bestuur van een schriftelijke voordracht met vijf handtekeningen van leden en een bereidverklaring van de kandidaat, dat deze een eventuele benoeming zal aanvaarden. Voor elk te kiezen bestuurslid mag een lid slechts twee voordrachten tekenen.

 

Stat. Art.16

4.2. Kandidaatstelling door de leden kan geschieden tot een week vóór de algemene vergadering waarin de verkiezing zal plaats vinden, onder overlegging aan het bestuur van een schriftelijke voordracht met vijf handtekeningen van leden en een bereidverklaring van de kandidaat,dat deze een eventuele be­noeming zal aanvaarden. Voor elk te kiezen bestuurslid mag een lid slechts twee voordrachten ondertekenen.

 

4.3. Zijn er geen kandidaten gesteld,dan geschiedt kandidaatstelling tijdens de vergadering op een door het bestuur te be­palen wijze.

 

4.4. Het mandaat van de afgetreden bestuursleden gaat direct na de vergadering waarin zij aftreden over aan de nieuw geko­zen bestuursleden. De afgetreden bestuursleden dragen de onder hen berustende papieren en eigendommen van de vereniging binnen één week over aan de nieuw gekozen bestuursleden.

 

 

Stat. Art.17

Artikel 5. Dagelijks bestuur

 

5.1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur.

 

5.2. De voorzitter heeft de leiding van de vergadering en een algemeen coördinerende en activerende taak.

 

5.3. De secretaris zorgt voor alle officiële correspondentie, het schriftelijk vastleggen van de rechten en verplichtingen van de vereniging en het bijhouden van het ledenregister en het archief.

 

5.4. De penningmeester int de aan de aan de vereniging toekomende gelden, betaalt de namens de vereniging verschuldigde bedragen, beheert de gelden van de vereniging en houdt de boeken der vereniging. Regelmatig, doch tenminste vier maal per jaar houdt hij het bestuur op de hoogte van de financiële situatie.

 

Artikel 6. Werkgroepen

 

6.1. Het bestuur kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer werkgroepen en/of personen of bepaalde zaken delegeren. Het bestuur behoudt de verantwoordelijkheid.

 

6.2. De taak,werkwijze en verdere inrichting van een werkgroep worden zo nodig bij een afzonderlijk, door het bestuur vast te stellen reglement geregeld. De kascommissie wordt hierbij uitgezonderd.

 

6.3. Werkgroepen brengen ieder jaar verslag uit op de algemene vergadering.

 

Artikel 7. Jaarvergadering

 

7. Binnen drie maanden na het einde van ieder verenigingsjaar zal een algemene vergadering worden gehouden. In deze vergadering zal:

 

7.1. Verslag worden uitgebracht door het bestuur over zijn werkzaamheden,over de geldmiddelen van de vereniging en over de activiteiten van het afgelopen jaar,waarna de kascommissie, bedoeld in het volgend artikel, verslag uitbrengt over het door haar ingestelde onderzoek;

 

7.2. De verkiezing van bestuursleden en kascommissie plaatsvinden;

 

7.3. De balans en de rekening van baten en lasten over het afgelopen jaar worden goedgekeurd en vastgesteld. Deze goedkeuring strekt tot decharge van de penningmeester door het bestuur, behoudens frauduleuze handelingen, en tot decharge van het bestuur door de ledenvergadering;

 

7.4. De door de penningmeester ingediende begroting voor het lopende kalenderjaar worden vastgesteld;

 

7.5. De goedkeuring van de algemene ledenvergadering worden gevraagd voor alle zaken,waarvoor deze vereist is.
 

 

Stat. Art.20.4-21.b

Artikel 8. Kascommissie

 

8. In de in het vorige artikel bedoelde vergadering wordt een kascommissie van tenminste twee leden benoemd tot het onderzoek van de boeken en bescheiden van de penningmeester; bestuursleden kunnen geen zitting hebben in de kascommissie. Ieder jaar treedt tenminste één lid van de kascommissie af. Herverkiezing is alleen mogelijk indien het betreffend lid niet langer dan twee achtereenvolgende jaren in de kascommissie zitting heeft gehad.
 

 

Stat. Art.21

Artikel 9. Algemene vergadering op verzoek van leden

 

9. Het bestuur is bevoegd te allen tijde een algemene vergadering bijeen te roepen. Tevens is het bestuur statutair ver­plicht een algemene vergadering bijeen te roepen als dit door tenminste tien stemgerechtigde leden schriftelijk wordt verzocht. Vanaf het moment dat het verzoek de secretaris bereikt, moet het bestuur er binnen vier weken aan voldoen. Als dit niet gebeurt, is het bestuur verplicht de verzoekers de beschikking te geven over het ledenregister.

 

Artikel 10. Onderwerpen jaarvergadering

 

10. Op de algemene vergaderingen kunnen niet op de agenda vermelde onderwerpen op voorstel van het bestuur mede in behandeling worden genomen en beslist.
 

 

Stat. Art.22

Artikel 11. Stemcommissie

 

11. Voor de stemopneming bij schriftelijke stemming wordt door het bestuur een stemcommissie benoemd,bestaande uit drie leden.

 

Artikel 12. Wijziging huishoudelijk reglement

 

12. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan worden besloten op voorstel van het bestuur of twintig leden op een algemene vergadering. In de oproep voor deze vergadering moeten de gemotiveerde voorstellen tot wijziging zijn opgenomen.

 

Artikel 13. Slotbepaling

 

13. In alle gevallen waarin door wet, statuten of huishoudelijk reglement niet voorzien wordt, beslist het bestuur.

[Terug naar begin pagina] 

Terug naar: Bestuur