Privacyverklaring HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL

Beschrijving van privacy en dataverwerking conform de richtlijn AVG van 25 mei 2018

Indien je lid wordt van HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om deze Privacyverklaring goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor je eigen administratie. Klk HIER voor een pdf-bestand.

Persoonsgegevens die wij verwerken

HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Daarnaast verwerken we persoonsgegevens uit hoofde van historisch onderzoek. Deze gegevens verzamelen wij waar mogelijk met toestemming van de betrokkene. Als dit niet mogelijk is maken wij een zorgvuldige afweging tussen het belang van ons onderzoek en de belangen van de personen van wie we persoonsgegevens verwerken. Ook treffen wij hierbij eventueel maatregelen om ervoor te zorgen dat de rechten en vrijheden van deze personen niet zwaarder wegen dan ons (gerechtvaardigd) belang.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten bij HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL
 • Foto’s en ander beeldmateriaal

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze organisatie heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige gegevens te verzamelen. Mochten bijzondere gegevens noodzakelijk zijn voor onze diensten, zoals bijvoorbeeld gezondheidsgegevens of dieetwensen bij activiteiten, dan verwerken wij die alleen op basis van jouw eigen uitdrukkelijke verzoek.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via secretaris@hkksonenbreugel.nl dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie;
 • je naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes, tenzij je hebt aangegeven deze e-mails niet te willen ontvangen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing;
 • je naam en adresgegevens worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over de in het kader van het lidmaatschap door de organisatie georganiseerde diensten, activiteiten, nieuwsbrieven en enquêtes.
 • je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van het lidmaatschapsgeld af te wikkelen;
 • je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens worden gebruikt voor onze ledenlijst. Deze ledenlijst is ook beschikbaar op ons besloten/alleen voor leden toegankelijke deel van website;
 • je naam en telefoonnummer worden gebruikt om je telefonisch te informeren over diensten en activiteiten van de organisatie;
 • je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van je lidmaatschap gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met de organisatie en je te informeren over de voordelen van het lidmaatschap van de organisatie;
 • foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken we op het besloten gedeelte van onze website en interne nieuwsbrieven;
 • foto’s en ander beeldmateriaal gebruiken wij voor publicatie op de openbare website alleen na toestemming van de betrokkene;
 • je naam als donateur wordt alleen gebruikt in nieuwsbrieven, tijdens activiteiten of andere media (zoals de website) na uitdrukkelijke toestemming van jou;
 • persoonsgegevens die voor historisch onderzoek worden verzameld, worden enkel verwerkt vanwege hun historische waarde.

Hoe lang we gegevens bewaren
HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De organisatie verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de persoonsgegevens vernietigen en/of anonimiseren, tenzij zij op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

Delen met anderen

HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, onze doelstellingen in het kader van historisch onderzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@hkksonenbreugel.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiliging

HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via telefoon (zie website pagina BESTUUR) of e-mail secretaris@hkksonenbreugel.nl

Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken