STATUTEN (geldig vanaf 29 mei 2009)

NAAM, ZETEL, EN WERKGEBIED
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: "HEEMKUNDEKRING SON EN BREUGEL".
Zij heeft haar zetel te Son en Breugel. Haar werkgebied omvat de burgerlijke gemeente Son en Breugel zoals deze was begrensd op 1 januari negentienhonderd twee en zeventig.

DUUR
Artikel 2
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 3
Het doel van de vereniging is:

a)    de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen en te bevorderen, in het bijzonder in de gemeente Son en Breugel en wel door het verzamelen, documenteren en doorgeven van kennis over de gemeente Son en Breugel, ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde, dialectologie, naamkunde en genealogie, geografie, biologie en ecologie, alles in de ruimste zin des woords; 

b)    in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu en voor de toekomst;

c)    het  ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed van de gemeente Son en Breugel in zijn context, zoals:

    cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen, groenstructuren, landschappen en natuur, inclusief het archeologisch bodemarchief;

    collecties van museale en andere voorwerpen en van informatief erfgoed (in de vorm van archieven, bibliotheken en collecties van foto-, film- en geluidsopnamen);

    mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gewoonten en gebruiken, rituelen en feestelijke gebeurtenissen, volkscultuur, kennis van de praktijken rond de natuur, traditionele ambachten, alsmede (on)geschreven geschiedenis;

d)    het streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en dorpsgezichten waaronder het streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en gebieden tot (rijks-)monument dan wel gemeentelijk dorpsgezicht;

e)    het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen, onroerende en roerende zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in en van de gemeente Son en Breugel en zijn omgeving, alsmede het vastleggen van onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan activiteiten van andere verenigingen, welke met vorenstaand doel verband houden of daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin des woords;

f)    met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties ten doel stellen, bindende afspraken te maken inzake de vrije toegankelijkheid tot deze collecties;

g)    het behartigen van de heemkundebelangen bij het bestuur van de gemeente Son en Breugel en andere (overheids-)besturen;

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Artikel 4
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a)    het bevorderen van de belangstelling voor het eigene van de gemeente Son en Breugel en haar omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische heemkundebeoefening, in het bijzonder in de gemeente Son en Breugel;

b)    het organiseren van voordrachten en excursies, en het instellen of doen instellen van algemene onderzoekingen;

c)    het organiseren van aan heemkunde en geschiedenis gerelateerde evenementen, zoals film- en diavoorstellingen en exposities, en van voorlichting op heemkundig gebied;

d)    het geven van adviezen op heemkundig gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en particulieren, zo mogelijk tevens door deelname aan commissies;

e)    het door middel van heemkundig materiaal ondersteunen van onderwijsinstellingen;

f)     medewerking verlenen aan het openstellen van historische panden en terreinen in de gemeente Son en Breugel;

g)    het doen uitvoeren en begeleiden van archeologische opgravingen in de gemeente Son en Breugel;

h)    overigens al datgene te doen of te laten verrichten wat naar het oordeel van haar leden, in verband met voormelde doelomschrijving, noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

GELDMIDDELEN
Artikel 5
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
  a. contributies van de leden en entreegelden;
  b. donaties;
  c. toevallige baten.

LEDEN
Artikel 6
1. Leden der vereniging kunnen zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt; minderjarigen behoeven de schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

ERELEDEN
Artikel 7
1. Ereleden zijn zij die zich jegens de vereniging of de heemkunde in het algemeen bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en het door de vereniging aangeboden erelidmaatschap hebben aanvaard.

2. Zij zijn van betaling van contributie vrijgesteld. Overigens hebben zij dezelfde rechten en plichten als de leden.

JUNIORLEDEN DONATEURS
Artikel 8
1. Juniorleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de achttienjarige leeftijd hebben bereikt. De juniorleden behoeven voor de toetreding de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger.

2. Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen jaarlijkse minimum-bijdrage.

3. Juniorleden en donateurs hebben geen stemrecht, doch wel een adviserende stem in alle zaken de vereniging betreffende.
Overigens hebben zij geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

TOELATING
Artikel 9
1. Zij die lid, juniorlid of donateur wensen te worden, doen daarvan opgave aan het secretariaat van de vereniging onder vermelding van naam, adres en geboortedatum, of doen zich als zodanig voordragen.

2. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden, juniorleden en donateurs.

3. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE LEDEN
Artikel 10
Rechten van de leden zijn:
  a. het bijwonen der algemene vergaderingen;
  b. het kiezen van de leden van het bestuur op de wijze als bij artikel 24 van deze statuten is bepaald;
  c. het indienen van voorstellen. Het bestuur zal bevorderen, dat omtrent deze voorstellen zoveel mogelijk binnen drie maanden een beslissing zal worden genomen.

Artikel 11
De leden zijn verplicht:
  a. de in statuten en huishoudelijk reglement gegeven voorschriften stipt na te komen en zich voorts te houden aan de door het bestuur genomen bijzondere besluiten;
  b. tot het betalen van de jaarlijkse contributie.

RECHTEN JUNIORLEDEN EN DONATEURS
Artikel 12
Behalve de overige rechten die aan juniorleden en donateurs bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 13
1. De leden, juniorleden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur zal worden vastgesteld.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 14
1. Het lidmaatschap eindigt:
  a. door de dood van het lid;
  b. door opzegging van de zijde van het lid;
  c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
  d. door ontzetting (royement). Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd,

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JUNIORLEDEN EN DONATEURS
Artikel 15
1. De rechten en verplichtingen van een juniorlid en van een donateur kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

BESTUUR
Artikel 16
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd uit de meerderjarige leden.

2. De benoeming van bestuursleden, geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht door vijf of mr leden moet vr de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus.

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 17
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door n persoon worden bekleed.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP - SCHORSING
Artikel 18
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door ht verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is terstond herkiesbaar voor een tweede termijn. Na vervulling van een tweede termijn zal de tijd van een gehele bestuurstermijn verlopen moeten zijn wil men wederom voor twee termijnen gekozen kunnen worden. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
  b. door bedanken.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING
Artikel 19
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 16 lid 1 genoemde minimum is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een nader in het huishoudelijk reglement te bepalen bedrag te boven gaande;
  II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
  b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
  c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
  d. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
  f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander lid van het bestuur tezamen.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 20
1. Het verenigingsjaar en het boekjaar vallen samen met het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 21
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
  a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 20 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
  b. de benoeming van de in artikel 20 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
  c. voorziening in eventuele vacatures;
  d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op een met redenen omkleed schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 25 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 22
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, alle bestuursleden, alle ereleden, en alle donateurs. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen kan in het huishoudelijk reglement een regeling getroffen worden.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft n stem.

4. Het stemmen bij volmacht is uitgesloten.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 23
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt n der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 24
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht evenals stemmen die onduidelijk zijn of iets anders bevatten dan de naam van de kandidaat of datgene waarom de voorzitter heeft verzocht.

5.a. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van een voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen personen plaats.
  b. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid is verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de voorafgaande stemming de meeste stemmen hebben verworven.
Degene die alsdan het grootste aantal stemmen verwerft is gekozen.
Wanneer de stemmen staken, beslist het lot.
  c. Is echter bij die voorafgaande stemming het geringste en een gelijk aantal stemmen op meer dan n persoon uitgebracht, zo zal eerst het lot uitmaken op wie van die personen bij de nieuwe stemming de stemmen mogen worden uitgebracht.
  d. Bij stemming tussen de overgebleven twee personen zal gekozen zijn degene die de meeste stemmen hoeft verworven. Bij staking der stemmen beslist het lot.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Over personen wordt schriftelijk gestemd en over zaken mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of n der stemgerechtigden zulks vr de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ondertekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 25
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 26.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 26
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vr de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen en op een bereikbare plaats op internet plaatsen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste driekwart van de leden aanwezig is.
Is niet driekwart van de leden aanwezig, dan wordt niet eerder dan vier weken en niet later dan zes weken een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen.


4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notarile akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING
Artikel 27
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Het batig saldo na vereffening wordt zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging besteed, waarover bij gewone meerderheid van stemmen zal worden beslist.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 28
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 

[Terug naar begin pagina] 

Terug naar: Bestuur